เงื่อนไขการรับประกัน

GORILLA WARRANTY

นโยบายรับประกันสินค้า กระจกกันรอยกอริลล่า

หจก. กอริลล่า แอกเซสซอรี่ ผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฟิล์มและกระจกกันรอย ยี่ห้อกอริลล่า (ต่อไปนี้
เรียกว่า บริษัทฯ) มีความยินดีอย่างยิ่งในการมอบสิทธิพิเศษแด่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ด้วยนโยบายรับประกันสินค้า
“กระจกกันรอย กอริลล่า ” เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเมื่อติดกระจกกันรอยกอริลล่า สามารถใช้งานสมาร์ตโฟนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ คุ้มราคา

คำนิยาม
1. รหัสรับประกันสินค้า หมายถึง คิวอาร์โค้ด ซึ่งอยู่ในรูปแบบสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนแผ่นกระจกกันรอย หรือบนบัตร
รับประกันสินค้า (Warranty Card) อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. สินค้าที่รับประกัน ได้แก่
2.1 กระจกกันรอยรุ่น TG CLEAR
2.2 กระจกกันรอยรุ่น TG FULL
2.2 กระจกกันรอยรุ่น TG-3D (Clear)
2.2 กระจกกันรอยรุ่น TG-3D (FULL GLUE)


เงื่อนไขการรับประกัน
1. กรณีสินค้าบกพร่องเนื่องจากการผลิต บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ 1 ครั้ง กายใน 7 วันนับแต่วันซื้อหรือใช้สินค้า
2 กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ 1 ครั้ง ภายใน 180 วัน หรือตามจำนวนวันที่บริษัทกำหนดไว้ นับแต่วันซื้อหรือใช้สินค้า สินค้าเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ได้แก่ บิ่น แตก ร้าว กดไม่ติด ทัชไม่ไป มีฟองอากาศอย่างมากซึ่งไม่ใช่สาเหตุจากไรฝุ่น เป็นต้น และฟิล์มหรือกระจกกันรอยยังติดตั้งอยู่บนหน้าจออุปกรณ์ (MEI) ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณี เคสดันขอบกระจกกันรอย เครื่องตกพื้น
และการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
3. สินค้าที่เปลี่ยนใหม่ ได้แก่สินค้าที่มีแบบ ชนิด ประเภท รุ่น ขนาดเดียวกันกับที่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าไว้ ในกรณีที่ไม่มีสินค้าเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีแบบ ชนิด ประเภท รุ่น ขนาดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแทนและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. รับประกันเฉพาะสินค้า “กระจกกันรอย” เท่านั้น การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสมาร์ตโฟน หน้าจอสมาร์ตโฟนอุปกรณ์เสริม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ข้อมูลและความเสียหายอื่นๆ

5. สิทธิรับประกันสินค้านี้ มีให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อเพื่อใช้งานเองเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงลูกค้าที่ซื้อเพื่อจำหน่าย ร้านค้า
ตัวแทนจำหน่าย หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
6. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางในการรับสินค้าใหม่ โดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ซึ่งลูกค้าต้องติดตั้งด้วย
ตัวเอง หรือ รับสินค้าพร้อมบริการติดตั้งที่บริษัทฯ ณ ที่ทำการปัจจุบัน ในวันและเวลาทำการ ของบริษัทฯ เท่านั้น ใน
กรณีนี้ ลูกค้าต้องติดต่อนัดหมายทางบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
7. เมื่อมีการร้องขอใช้สิทธิเรียกร้อง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้า เป็นจำนวนเงิน 50 บาท ต่อ 1 ชิ้น
ในกรณีที่ลูกค้าเข้ามารับบริการด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่าจัดส่ง

ข้อยกเว้นการรับประกัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี ผิดประเภท มีการดัดแปลงหรือแก้ไข
ความเสียหายจากการติดตั้งหรือทำความสะอาดผิดวิธี ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
2 ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ ตั้งใจ หรือเล็งเห็นผลที่อาจเกิดความเสียหายต่อสินค้า
3. สินค้าทดแทนเนื่องจากใช้สิทธิเรียกร้อง ไม่มีสิทธิรับประกันสินค้าทุกกรณี

ระยะเวลารับประกัน
1. ระยะเวลารับประกันสินค้า เริ่มนับแต่วันที่ซื้อหรือติดกระจกกันรอยบนหน้าจอสมาร์ตโฟน และเริ่มนับพร้อมกันทั้งกรณี
บทพร่องจากการผลิต และกรณีเสียหายจากการใช้งาน
2. สินค้าบกพร่องเนื่องจากการผลิต มีระยะเวลารับประกัน 7 วัน การใช้สิทธิเรียกร้องนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิเรียกร้อง
กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการใช้งาน
3. สินค้าเสียหายเนื่องจากการใช้งาน มีกำหนดระยะเวลา 180 วัน หรือตามจำนวนวันที่บริษัทกำหนด

การลงทะเบียน
1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ซื้อสินค้า หรือได้รับสินค้า หรือติดตั้งกระจกกันรอยบน
หน้าจอสมาร์ตโฟน หรือภายใน 1 ปี นับแต่วันผลิตสินค้า โดยถือตามเวลาที่ถึงกำหนดก่อนเป็นสำคัญ
2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้า ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น หากข้อมูลไม่ถูกต้องถือว่าการ
รับประกันสิ้นสุดลงทุกกรณี
3. การลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนอันเป็นการเข้าข่ายประวิงเวลาหรือซื้อเวลา เพื่อให้ระยะเวลารับประกันสินค้าขยาย
ออกไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ไม่ลงทะเบียนรับประกันจนกระทั่งสินค้าเกิดความเสียหาย
จากการใช้งานก่อน ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง
และอาญา
4. การลงทะเบียนรับประกันสินค้านี้ ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับนโยบายรับประกันสินค้าทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์และดำเนินการใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า


การเรียกร้องสิทธิ
1. เมื่อสินค้าที่ลงทะเบียนรับประกันไว้เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้ ลูกค้า
สามารถเรียกร้องใช้สิทธิรับประกันสินค้าได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ (https://www.gorillath.com/warranty/login.php?serial=)
2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิรับประกันสินค้า ได้แก่ สินค้าและภาพถ่ายสินค้าที่ติดตั้งบน
หน้าจออุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับภาพถ่าย ดังนี้
2.1 ภาพถ่ายต้องเห็นร่องรอยความเสียหายบนสินค้าและหมายเลขประจำเครื่อง (IME) อย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาพ IME ที่แคปจากหน้าจอ
22 ภาพถ่ายต้องเห็นร่องรอยความเสียหายบนสินค้าอย่างชัดเจน จำนวน 2 – 3 ภาพ
3. บริษัทฯ อาจขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันสินค้า ถือว่าการรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง

การสิ้นสุดการรับประกัน
1. เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับประกันสินค้า
2. เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องครบ 1 ครั้ง ตามสิทธิรับประกันสินค้าเรียบร้อยแล้ว
3. เมื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้าใหม่ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ (IME) เดิม ถือว่าสิทธิรับประกันเดิมสิ้นสุดลงทันที และนับ
ระยะเวลารับประกันตามที่ลงทะเบียนรับประกันใหม่
4. เมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิยกเลิกการรับประกันสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.gorillath.com
1. บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ต่อสาธารณะและบุคคลภายนอกที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ยกเว้นกรณีต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย คำสั่งศาล คำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐ
2. บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดโดยสิ้นเชิง กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่ อันเนื่องมาจาก
การถูกเจาะระบบ ไวรัส โจรกรรมข้อมูล และการกระทำโดยมิได้เจตนาของบริษัทฯ
3. การกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ของลูกค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรือผู้อื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา

ข้อสงวนสิทธิ
1. การรับประกันสินค้าครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. สิทธิรับประกันสินค้าไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือโอนได้
3. ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ใช้สิทธิเพื่อการพาณิชย์ หากตรวจสอบพบจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผลการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
นโยบายรับประกันสินค้านี้ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

Shopping Cart